การลงทะเบียน


อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับคนไทย (ต่อ ๑ การนำเสนอผลงาน)
ประเภท ค่าลงทะเบียน (บาท)
ก่อน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ หลัง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ หลัง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
บุคคลทั่วไป ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๕๐๐
สมาชิก TSB ๔,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๖,๐๐๐
นักศึกษา ** ๓,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๕,๐๐๐

หมายเหตุ : อัตราค่าลงทะเบียนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมงาน ยกเว้น Excursion
** กรุณาแสดงสำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา ที่ไม่หมดอายุ ที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จรับเงินในวันงาน

Registration Enquiry: tsb2017@sci.kmutnb.ac.th
วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินเป็นเงินบาท โดยโอนผ่านธนาคารกรุงเทพ ตามรายละเอียดด้านล่าง หากมีปัญหาในการลงทะเบียนหรือชำระเงิน
กรุณาติดต่อ ดร. รัฐกรณ์ จำนงค์ผล ผ่านทางอีเมล์ rattakorn.j@sci.kmutnb.ac.th

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
ชื่อบัญชี: TSB 2017
สาขา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมายเลขบัญชี: 907-7-13042-6

การยืนยันการลงทะเบียน

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณา log in เข้าสู่ระบบอีกครั้ง เพื่ออัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน (ในรูปแบบ pdf หรือ jpeg) โดยเลือกที่เมนู Payment Confirmation สถานะการจ่ายเงินของท่านจะได้รับการยืนยันภายใน 3 วันทำการ

หมายเหตุ: คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้